PROIZVODNI PROGRAM REFERENCE KONTAKT    zgodovina
  osnovni podatki
  kakovost

Osnovni podatki

Matièna ¹tevilka: 1617559
Davèna ¹tevilka: 98756222
Ustanovni kapital: 4.300.000,00 SIT
©ifra dejavnosti: 28.750
©tevilo zaposlenih: 20

Osnovna dejavnost je proizvodnja in tr¾enje malih kovinskih izdelkov in polizdelkov za potrebe industrije ter lastnih konènih proizvodov za znanega in neznanega kupca.

 

Pro Megliè d.o.o., Dolenja Nem¹ka vas 49, 8210 Trebnje, tel.: 07 304 4300, e: info@promeglic.si